add

ከWiktionary

እንግሊዝኛ[አርም]

አነጋገር[አርም]

ትርጉም[አርም]

add (vt) መጨመር

 • You will have to add some sugar.
 • ጥቂት ስኳር መጨመር አለብህ

add መደመር / መጨመር

 • Add it on my bill.
 • በኔ ሒሳብ ላይ ጨምረው
 • He added 8 and 2
 • ስምንት እና ሁለትን ደመረ
 • They started learning to add and subtract.
 • መደመር እና መቀነስ መማር ጀመሩ
 • Add up these figures!
 • እነዚህን ቁጥሮች ደምር

add አከለበት

 • The committee added a rider to the bill.
 • ደርጉ በሕጉ ረቂቅ ላይ አንድ ማሟያ አከለበት

add ዘነቀ

 • They debased gold by adding copper.
 • በወርቁ ላይ መዳብ በመዝነቅ አረከሱት

add መቀላቀል

 • Pigment is added to oil to make paint.
 • ቀለም ለመስራት ማቅለሚያውን ከዘይት ጋር ይቀላቅላል

add በተጨማሪ

 • I hope you will come early he added.
 • በተጨማሪ ቀደም ብለህ እንድትመጣ ተስፋ አደርጋለሁ አለው

add to አባሰበት

 • His father's illness added to his troubles.
 • ያባቱ ሕመም ችግሩን አባሰበት

add up to ማመልከት

 • The evidence adds up to a case of murder.
 • መረጃው የነፍስ ግድያ ወንጀል መሆኑን ያመለክታል
 • How much does the bill add up to?
 • ሒሳቡ በጠቅላላው ስንት ይሆናል?