period

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search

"." ነጥበኣኅጽሮት (ኣንጥበው የሚለው ትዕዛዝ በግራ ሊገባ በታሰበው ተለይቶ ይሰነዘራል (period ወይም bullet)። ምሳሌ፣ ዓረፍተ ነገርን በነጥበኣንቀጽ ያነጥቡታል፥ ቃላትንም በነጥበ ኣኅጽሮት። ቃልን በነጥበኣንቀጽ ቢያነጥቡት ቃሉ ተዘርዝሯልይ ኣያጥርም) ክፍለ ጊዜ (period)