radioactive

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ጨረርገባሪ

የጨረርገባሪነት ባሕሪይ ያለው ማለት ነው። ጨረርገባሪነት፣ የጨረር-ቀዳገሎች የሚያዮን ጨረርን በግብታዊነት የሚያፈልቁበት ባሕሪይ ነው።[1]

  1. ምንጭ፥ እምሩ ታደሰ "ሕይወት ከጨረር ጋር"