Jump to content

computer glossary A

ከWiktionary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

32-bit[አርም]

 1. 32-ቢት

3D[አርም]

 1. ባለ3 አቅጣጫ
 2. ስሉስገጽ
 3. 3-ል (ል- ልኬት)
 4. 3-ስ (ስ-ስፍረት)
 5. ባለ 3 ንጻሬ

abandon[አርም]

 1. ተው
 2. መተው

abort[አርም]

 1. አጨንግፍ
 2. ማጨንገፍ

About[አርም]

 1. ስለ

Absolute path[አርም]

 1. ፍፁም ፈለግ
 2. ፍፁም ዱካ

absolute reference[አርም]

ፍፀም ማጣቀሻ

absolute value[አርም]

 1. ፍፀም እሴት
 2. ንጥረ እሴት

accelerator key[አርም]

 1. አፍጣኝ ቁልፍ

accent[አርም]

 1. ትእምርት

accent acute[አርም]

 1. ሹል ትእምርት
 2. ሹል አመልካች
 3. ስል ትእምርት

Accent Breve[አርም]

 1. ቁንፅል ትዕምርት

accent circumflex[አርም]

 1. ዝባላ ትእምርት
 2. ዝባላ አመልካች (ዝባላ-ዝቅዝቅ ባላ)

Accent Dieresis[አርም]

 1. ትዕምርተ ጥቅስ

accent grave[አርም]

 1. ክብድ ትእምርት

Accent Macron[አርም]

 1. ትዕምርተ ማክሮን

Accent Tilde[አርም]

 1. ትዕምርተ ቲልደ

Accept[አርም]

 1. መቀበል
 2. ተቀበል

access[አርም]

 1. መግባት
 2. መዳረሻ
 3. ድርሶሽ
 4. ስድረስ(ግ)

access code[አርም]

 1. መዳረሻ ኮድ

access key[አርም]

 1. መዳረሻ ቁልፍ

access permission[አርም]

 1. መዳረሻ ፈቃድ

access time[አርም]

 1. መዳረሻ ጊዜ

Accessibility[አርም]

 1. አቅላይ
 2. ተመቻችቶነት
 3. ድርሶሽነት
 4. አድርሶት

accessory[አርም]

 1. አቅላይ
 2. ተቀጥላ

account[አርም]

 1. መዝገብ

user account[አርም]

 1. የተጠቃሚ መዝገብ

account number[አርም]

 1. መዝገብ ቁጥር

across[አርም]

 1. ባሻገር

action[አርም]

 1. ርምጃ

activate[አርም]

 1. አስነሳ (deactivate=አቁም፣ አስተኛ)
 2. አንቃ

actual[አርም]

 1. ትክክለኛ-መጠን

adapter[አርም]

 1. አዛማጅ, አጣማጅ

add-on[አርም]

 1. ቅጣይ

adhoc (wireless network)[አርም]

 1. ተጋሪ

(see managed)

advance[አርም]

 1. ይቅደም

advanced[አርም]

 1. በጥልቀት

after[አርም]

 1. በኋላ

again[አርም]

 1. እንደገና

align[አርም]

 1. ይሰለፍ

always[አርም]

 1. ሁልጊዜ

amount[አርም]

 1. መጠን

analyze[አርም]

 1. ይመርመር
 2. ይተንተን

angle[አርም]

 1. ማዕዘን

answer[አርም]

 1. መልስ

any[አርም]

 1. ማንኛውም

Aperture Value[አርም]

 1. የክፍተት እሴት

appear[አርም]

 1. ይታይ

architecture[አርም]

 1. መዋቅር

around[አርም]

 1. ዙሪያ

arrange[አርም]

 1. ይስተካከል

assistant[አርም]

 1. ረዳት

at least[አርም]

 1. በትንሹ
 2. ቢያንስ

at most[አርም]

 1. በትልቁ

attach[አርም]

 1. አባሪ-ይደረግ
 2. አያይዝ

attack[አርም]

 1. ማጥቃት/አጠቃ
 2. መድፈር
 3. መደፈር

ASCII[አርም]

 1. አስኪ (የአሜሪካ የመረጃ መለዋወጫ ደረጃ ኮድ)

auto Arrange[አርም]

 1. በራስ-ገዝ ይስተካከል

auto filter[አርም]

 1. በራስ-ገዝ ይጣራ

auto fit[አርም]

 1. በራስ-ገዝ ይመጠን

axe[አርም]

 1. መጥረቢያ

abort[አርም]

 1. ይቁም

about[አርም]

 1. ስለ

absolute[አርም]

 1. ፍፁም

accelerator[አርም]

 1. አፍጣኝ

accent[አርም]

 1. ማስረገጥ

accept[አርም]

 1. ይቀበል

access (n)[አርም]

 1. መግባት

access (v)[አርም]

 1. ይገባ

permission[አርም]

 1. ፈቃድ

accessibility[አርም]

 1. የመግባት ባህሪ

accessing[አርም]

 1. እየገባ ነው

accessories[አርም]

 1. አጋዥ ፕሮግራሞች

account[አርም]

 1. መዝገብ

accuracy[አርም]

 1. ትክክለኛነት

accurate[አርም]

 1. ትክክል

acronym[አርም]

 1. ምኅፃረ-ቃል

action[አርም]

 1. ተግባር

actions menu[አርም]

 1. የትግባሮች ሜኑ

activate[አርም]

 1. ይሂድ

active[አርም]

 1. ሂደት-ላይ
 2. ገቢር(ስ)(ቅ?)(ቢ አይጠብቅም)

acute[አርም]

 1. አጣዳፊ

adapter[አርም]

 1. መጣኝ

add[አርም]

 1. ይጨመር

add-on help[አርም]

 1. የተቀጣይ-ፕሮግራም መመሪያ

add-on[አርም]

 1. ተቀጣይ-ፕሮግራም

address book[አርም]

 1. የአድራሻ መዝገብ

address[አርም]

 1. አድራሻ

adjust[አርም]

 1. ይስተካከል

administrator setup[አርም]

 1. የአስተዳዳሪ ስየማ

administrator[አርም]

 1. አስተዳዳሪ

affect[አርም]

 1. ተፅዕኖ

alert (n)[አርም]

 1. ማስጠንቀቂያ

alert (v)[አርም]

 1. ያስጠንቅቅ

alert me[አርም]

 1. አስጠንቅቀኝ

algorithm[አርም]

 1. አልጎሪዝም

alias[አርም]

 1. ምስለኔ

alignment[አርም]

 1. ማስተካከል

all[አርም]

 1. ሁሉም

allocate[አርም]

 1. ይደልደል

allocation (n)[አርም]

 1. አደላደል

allocation (v)[አርም]

 1. ድልደላ

allow popup from this site[አርም]

 1. ከዚህ ገፅ ለሚመጡ ዘላይ መስኮቶች ይፈቀድ

allow[አርም]

 1. ይፈቀድ

alphabetic text character[አርም]

 1. የፊደል ቅደም-ተከተል ጽሐፍ

alphabetic[አርም]

 1. የፍደል ቅደም ተከተል


የፊደል ተራወረድ

alter[አርም]

 1. ይቀየር

alternative[አርም]

 1. አማራጭ

ampersand[አርም]

 1. የላቲን እና(&) ምልክት

anchor[አርም]

 1. መልሕቅ

angle brackets[አርም]

 1. ማዕዘን ቅንፍ

animate[አርም]

 1. ተንቀሳቃሽ-ምስል-ይሰራ

animation[አርም]

 1. ተንቀሳቃሽ-ምስል-መስራት

anniversary[አርም]

 1. መታሰቢያ ቀን

anonymity[አርም]

 1. ስም-ሳይጠራ

anonymous[አርም]

 1. ስም-አልባ
 2. ስምየለሽ
 3. ስመ-ድብቅ

antivirus[አርም]

 1. ፀረ-ቫይረስ

apostrophe[አርም]

 1. ጭረት

apparition[አርም]

 1. እንግዳ-ነገር

appears to be[አርም]

 1. ይመስላል

applet[አርም]

 1. ንዑስ-ፕሮግራም

application (s)[አርም]

 1. መጠቀሚያ ፕሮግራም

application[አርም]

 1. መጠቀሚያ ፕሮግራም

apply[አርም]

 1. ይጠቀም

appointment[አርም]

 1. ቀጠሮ

arc[አርም]

 1. አርክ

arccosine[አርም]

 1. አርክ-ኮሳይን

archive (n)[አርም]

 1. ግምጃ-ቤት

archive (v)[አርም]

 1. ይኑር

archiving[አርም]

 1. ማኖር
 2. ማስቀመጥ

argument[አርም]

 1. ወሳኝ-ተለዋጭ

array formula[አርም]

 1. ድርድር ፎርሙላ

array[አርም]

 1. ድርድር

arrow[አርም]

 1. ቀስት

article[አርም]

 1. ቁሳቁስ

artificial[አርም]

 1. አስመሳይ

ascending[አርም]

 1. ወጪ

assign[አርም]

 1. ይመደብ

assigned[አርም]

 1. ተመድቧል

associate[አርም]

 1. ይጎዳኝ

association[አርም]

 1. ማጎዳኘት

asterisk[አርም]

 1. ኮከብ-ነጥብ

at[አርም]

attachment[አርም]

 1. አባሪ

attention[አርም]

 1. ትኩረት

attribute(s)[አርም]

 1. ጠባየ-አንቀጽ
 2. ባህሪ

atttach[አርም]

 1. አባሪ-ይሁን

audio[አርም]

 1. ድምፅ

authenticate[አርም]

 1. ይረጋገጥ

authentication[አርም]

 1. ማረጋገጥ

authenticity[አርም]

 1. የተረጋገጠ-መሆን

author[አርም]

 1. ደራሲ

authorization[አርም]

 1. መፍቀድ

auto correct[አርም]

 1. በራስ ይስተካከል
 2. በራስ-ገዝ ይስተካከል

auto detected[አርም]

 1. በራስ-ገዝ የተገኘ

auto[አርም]

 1. ራስ
 2. በራስ-ገዝ

auto-detect[አርም]

 1. በራስ-ገዝ ይገኝ

auto-reliable[አርም]

 1. በራስ-ገዝ ይታመን

autoFormat (n)[አርም]

 1. በራስገዝ-ማዘጋጀት

autoFormat (v)[አርም]

 1. በራስገዝ-ይዘጋጅ

autocomplete[አርም]

 1. በራስገዝ-ይሞላ

autoformat[አርም]

 1. በራስገዝ-ማዘጋጀት

autoload[አርም]

 1. በራስገዝ-ይምጣ

automatic detection[አርም]

 1. በራስ-ገዝ ማግኘት

automatic[አርም]

 1. በራስ-ገዝ

updating[አርም]

 1. ማሻሻል

available[አርም]

 1. አለ

average[አርም]

 1. ማዕከላዊ

axis[አርም]

 1. እንዝርት