Jump to content

computer glossary B

ከWiktionary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BACKSPACE key

[አርም]
 1. የወደኋላ-ማጥፊያ ቁልፍ

BBS (Bulletin Board Service)

[አርም]
 1. መልዕክት መለዋወጫ አገልግሎት

before

[አርም]
 1. ቀድሞ፡የፊት።

bell

[አርም]
 1. ደወል

Bidi options

[አርም]
 1. የቢዲ ምርጫዎች

binder

[አርም]
 1. አቃፊ

black

[አርም]
 1. ጥቁር

book

[አርም]
 1. መጽሐፍ

Boolean operations

[አርም]
 1. የቡልያን ስሌት

Boolean

[አርም]
 1. ቡልያን

break

[አርም]
 1. ይሰበር
 2. ስበር

bring

[አርም]
 1. ይምጣ
 2. አምጣ

build

[አርም]
 1. ይገንባ
 2. ገንባ

back button

[አርም]
 1. የወደኋላ ቁልፍ

back

[አርም]
 1. ኋላ
 2. ወደኋላ

backend

[አርም]
 1. ከጀርባ

background color

[አርም]
 1. የመደብ ቀለም

background

[አርም]
 1. መደብ

ዳራ ዳራቀለም ዳራህትመት ዳራፍርግም

backslash(e)s

[አርም]
 1. ወደኋላ-ያዘመመ-መስመር


 1. ኢ-ህዝባር
ህዝባር......"/"
ኢ-ህዝባር...."\"

backslash

[አርም]
 1. ኋላአዝማሚ
 2. ወደኋላ-ያዘመመ-መስመር

backup

[አርም]
 1. መጠባበቂያ-ኮፒ
 2. መጠባበቂያ

backward compatible

[አርም]
 1. ወደኋላ ተስማሚ

backward moderated

[አርም]
 1. ወደኋላ የሚስተናበር

backward

[አርም]
 1. ወደኋላ

bad address

[አርም]
 1. የተበላሸ አድራሻ

መጥፎ አድራሻ ብልሹ አድራሻ

 1. የተበላሸ
 2. አጉል

bandwidth

[አርም]
 1. የባንድ-ስፋት
[አርም]
 1. መፈክር
 1. ማስጫ

baseline

[አርም]
 1. መሠረታዊ-መስመር

baud

[አርም]
 1. ባውድ

beam

[አርም]
 1. ይተላለፍ

ጨረር ይጭረር

beamer

[አርም]
 1. አስተላላፊ

ኣጭራሪ

beep

[አርም]
 1. ጲጵ

beginner

[አርም]
 1. ጀማሪ

below

[አርም]
 1. ከስር

beta

[አርም]
 1. ሙከራ

bevel

[አርም]
 1. ሰያፍ-ጠርዝ

bidirectional language

[አርም]
 1. ባለሁለት አቅጣጫ ቋንቋ

binary (adj)

[አርም]
 1. ጥንድ

አንድዮሽ ሁለትዮሽ ሶስትዮሽ አራትዮሽ አምስትዮሽ ስድስትዮሽ ሰባትዮሽ ስምንትዮሽ ዘጠኝዮሽ

binary (n)

[አርም]
 1. ጥንዴ
 1. ቢት
 2. አንዲት

bitmap

[አርም]
 1. የቢት-ምስል

ያንዲትቁልፍ

blackandwhite

[አርም]
 1. ጥቁርና-ነጭ

blank space

[አርም]
 1. ባዶ ስፍራ

blank

[አርም]
 1. ባዶ

blind carbon copy (bcc)

[አርም]
 1. አድራሻ-አልባ-የመልዕክት-ኮፒ

block (a command)

[አርም]
 1. ይዘጋበት

block (n)

[አርም]
 1. መዝጊያ

block device

[አርም]
 1. የመዝጊያ-ቁስ

blocked

[አርም]
 1. የተዘጋ

body

[አርም]
 1. አካል

bold (adj)

[አርም]
 1. ደማቅ

bold (v)

[አርም]
 1. ይድመቅ

bold button

[አርም]
 1. የማድመቂያ ቁልፍ

bookmark (v)

[አርም]
 1. እልባት
[አርም]
 1. ማጎዳኛው እልባት ይደረግለት

bookmark (n)

[አርም]
 1. እልባት

boot disk

[አርም]
 1. መነሻ-ዲስክ

boot drive

[አርም]
 1. መነሻ-ዲስክ

boot

[አርም]
 1. መነሻ

border relief

[አርም]
 1. ወሰን መለያ

border(s)

[አርም]
 1. ወሰን

bottom

[አርም]
 1. ታች

bounce

[አርም]
 1. ይውጣ

bouncing block

[አርም]
 1. መዝጊያ

boundary

[አርም]
 1. ወሰን
 1. ሳጥን
 1. ቢበስ

braces

[አርም]
 1. አቃፊ

brackets

[አርም]
 1. ቅንፎች

breakpoint

[አርም]
 1. ለውጥ-ነጥብ

brightness

[አርም]
 1. ድምቀት

browse(for file)

[አርም]
 1. ቃኝ

browse

[አርም]
 1. ቃኝ
 2. ፈልግ
 3. ተመልከት

browser

[አርም]
 1. መፈለጊያ
 2. መቃኛ

bubble (n)

[አርም]
 1. አረፋ

buffer

 1. ክፍል
 2. ቋት

bugs

[አርም]
 1. ተውሳክ

builder

[አርም]
 1. ገንቢ

built-in

[አርም]
 1. ውስጣዊ

bullet points

[አርም]
 1. ባለምልክት ነጥቦች

bullet

[አርም]
 1. ምልክት

bulleted list

[አርም]
 1. ባለምልክት ዝርዝር

business

[አርም]
 1. ሙያ

busy

[አርም]
 1. በስራ ላይ
 2. ተይዟል

ተይዟል

button

[አርም]
 1. ቁልፍ
 2. አዝራር

buttons: exit ቁልፎች፦ መውጫ byte(s) ባይት(ቶች)