computer glossary B

ከWiktionary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BACKSPACE key[አርም]

 1. የወደኋላ-ማጥፊያ ቁልፍ

BBS (Bulletin Board Service)[አርም]

 1. መልዕክት መለዋወጫ አገልግሎት

before[አርም]

 1. ቀድሞ፡የፊት።

bell[አርም]

 1. ደወል

Bidi options[አርም]

 1. የቢዲ ምርጫዎች

binder[አርም]

 1. አቃፊ

black[አርም]

 1. ጥቁር

book[አርም]

 1. መጽሐፍ

Boolean operations[አርም]

 1. የቡልያን ስሌት

Boolean[አርም]

 1. ቡልያን

break[አርም]

 1. ይሰበር
 2. ስበር

bring[አርም]

 1. ይምጣ
 2. አምጣ

build[አርም]

 1. ይገንባ
 2. ገንባ

back button[አርም]

 1. የወደኋላ ቁልፍ

back[አርም]

 1. ኋላ
 2. ወደኋላ

backend[አርም]

 1. ከጀርባ

background color[አርም]

 1. የመደብ ቀለም

background[አርም]

 1. መደብ

ዳራ ዳራቀለም ዳራህትመት ዳራፍርግም

backslash(e)s[አርም]

 1. ወደኋላ-ያዘመመ-መስመር


 1. ኢ-ህዝባር
ህዝባር......"/"
ኢ-ህዝባር...."\"

backslash[አርም]

 1. ኋላአዝማሚ
 2. ወደኋላ-ያዘመመ-መስመር

backup[አርም]

 1. መጠባበቂያ-ኮፒ
 2. መጠባበቂያ

backward compatible[አርም]

 1. ወደኋላ ተስማሚ

backward moderated[አርም]

 1. ወደኋላ የሚስተናበር

backward[አርም]

 1. ወደኋላ

bad address[አርም]

 1. የተበላሸ አድራሻ

መጥፎ አድራሻ ብልሹ አድራሻ

bad[አርም]

 1. የተበላሸ
 2. አጉል

bandwidth[አርም]

 1. የባንድ-ስፋት

[አርም]

 1. መፈክር

bar[አርም]

 1. ማስጫ

baseline[አርም]

 1. መሠረታዊ-መስመር

baud[አርም]

 1. ባውድ

beam[አርም]

 1. ይተላለፍ

ጨረር ይጭረር

beamer[አርም]

 1. አስተላላፊ

ኣጭራሪ

beep[አርም]

 1. ጲጵ

beginner[አርም]

 1. ጀማሪ

below[አርም]

 1. ከስር

beta[አርም]

 1. ሙከራ

bevel[አርም]

 1. ሰያፍ-ጠርዝ

bidirectional language[አርም]

 1. ባለሁለት አቅጣጫ ቋንቋ

binary (adj)[አርም]

 1. ጥንድ

አንድዮሽ ሁለትዮሽ ሶስትዮሽ አራትዮሽ አምስትዮሽ ስድስትዮሽ ሰባትዮሽ ስምንትዮሽ ዘጠኝዮሽ

binary (n)[አርም]

 1. ጥንዴ

bit[አርም]

 1. ቢት
 2. አንዲት

bitmap[አርም]

 1. የቢት-ምስል

ያንዲትቁልፍ

blackandwhite[አርም]

 1. ጥቁርና-ነጭ

blank space[አርም]

 1. ባዶ ስፍራ

blank[አርም]

 1. ባዶ

blind carbon copy (bcc)[አርም]

 1. አድራሻ-አልባ-የመልዕክት-ኮፒ

block (a command)[አርም]

 1. ይዘጋበት

block (n)[አርም]

 1. መዝጊያ

block device[አርም]

 1. የመዝጊያ-ቁስ

blocked[አርም]

 1. የተዘጋ

body[አርም]

 1. አካል

bold (adj)[አርም]

 1. ደማቅ

bold (v)[አርም]

 1. ይድመቅ

bold button[አርም]

 1. የማድመቂያ ቁልፍ

bookmark (v)[አርም]

 1. እልባት

bookmark link[አርም]

 1. ማጎዳኛው እልባት ይደረግለት

bookmark (n)[አርም]

 1. እልባት

boot disk[አርም]

 1. መነሻ-ዲስክ

boot drive[አርም]

 1. መነሻ-ዲስክ

boot[አርም]

 1. መነሻ

border relief[አርም]

 1. ወሰን መለያ

border(s)[አርም]

 1. ወሰን

bottom[አርም]

 1. ታች

bounce[አርም]

 1. ይውጣ

bouncing block[አርም]

 1. መዝጊያ

boundary[አርም]

 1. ወሰን

box[አርም]

 1. ሳጥን

bps[አርም]

 1. ቢበስ

braces[አርም]

 1. አቃፊ

brackets[አርም]

 1. ቅንፎች

breakpoint[አርም]

 1. ለውጥ-ነጥብ

brightness[አርም]

 1. ድምቀት

browse(for file)[አርም]

 1. ቃኝ

browse[አርም]

 1. ቃኝ
 2. ፈልግ
 3. ተመልከት

browser[አርም]

 1. መፈለጊያ
 2. መቃኛ

bubble (n)[አርም]

 1. አረፋ

buffer

 1. ክፍል
 2. ቋት

bugs[አርም]

 1. ተውሳክ

builder[አርም]

 1. ገንቢ

built-in[አርም]

 1. ውስጣዊ

bullet points[አርም]

 1. ባለምልክት ነጥቦች

bullet[አርም]

 1. ምልክት

bulleted list[አርም]

 1. ባለምልክት ዝርዝር

business[አርም]

 1. ሙያ

busy[አርም]

 1. በስራ ላይ
 2. ተይዟል

ተይዟል

button[አርም]

 1. ቁልፍ
 2. አዝራር

buttons: exit ቁልፎች፦ መውጫ byte(s) ባይት(ቶች)