computer glossary T

ከWiktionary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TAB[አርም]

 1. አንቀጽ

tab[አርም]

 1. ንዑስ መስኮት (tab browsing)

TAB key[አርም]

 1. የታብ ቁልፍ
 2. የአንቀጽ ቁልፍ

tabular[አርም]

 1. የሰንጠረዥ

TCP (Transmission Control Protocol)[አርም]

 1. የሰነድ ማስተላለፊያ መቆጣጠሪያ ወግ

TCP/IP[አርም]

 1. የሰነድ ማስተላለፍ መቆጣጠሪያና ኢንተርኔት ወግ

telephone[አርም]

 1. ስልክ

tentative[አርም]

 1. ጊዜያዊ

test[አርም]

 1. ሙከራ

tight ጥብቅ[አርም]

tile ድርድር[አርም]

today ዛሬ[አርም]

transform ይለወጥ[አርም]

translate ይተርጎም[አርም]

transparency ውስጠ-ግልፅ[አርም]

try ይሞከር[አርም]

tab key የታብ ቁልፍ[አርም]

tab የታብ መጥሪያ[አርም]

table of contents የማውጫ ሠንጠረዥ[አርም]

table ሠንጠረዥ[አርም]

tag ማስታወሻ[አርም]

tangent ታንጀንት[አርም]

tape ቴፕ[አርም]

target ዒላማ[አርም]

task ተግባር[አርም]

taskbar የተግባር ማስጫ[አርም]

template ንድፍ[አርም]

temporary[አርም]

 1. ጊዚያዊ

temprature[አርም]

 1. ሙቅዜ (ሙቀት/ቅዝቃዜ)

terminate[አርም]

 1. ይቀጭ

text editor[አርም]

 1. ጽሑፍ አራሚ

text file የጽሑፍ ሰነድ = የጽሑፍ ፋይል[አርም]

text ጽሑፍ[አርም]

textbox የጽሑፍ ሰጥን[አርም]

texture ገፅታ[አርም]

theme[አርም]

 1. ጭብጥ
 2. ገጽታ

thread[አርም]

 1. ሐረግ

thumbnail[አርም]

 1. ናሙና

tilde ጭረት[አርም]

time elapsed ያለፈ ጊዜ[አርም]

time remaining ቀሪ ጊዜ[አርም]

time stamp የሰዓት ማኅተም[አርም]

time ጊዜ[አርም]

timeout ጊዜ-አለፈበት[አርም]

tip ምክር[አርም]

tips ምክሮች[አርም]

title ርዕስ[አርም]

toggle ይቀየር[አርም]

token ጥቅል[አርም]

tool መሣሪያ[አርም]

toolbar የመሣሪያ ማስጫ[አርም]

toolbox የመሣሪያ ሳጥን, የስራ ሳጥን[አርም]

top ላይ[አርም]

topic አርዕስት[አርም]

total row ጠቅላላ ረድፍ[አርም]

total ጠቅላላ[አርም]

track ክትትል ይደረግበት[አርም]

trademark የንግድ ምልክት[አርም]

transaction ልውውጥ[አርም]

transfer (v) ይተላለፍ[አርም]

transfer (n) ማስተላለፍ[አርም]

transition ሽግግር[አርም]

transmission ማስተላለፍ[አርም]

transmit ይተላለፍ[አርም]

transparent ውስጠ-ግልፅ[አርም]

trap[አርም]

 1. ወጥመድ

trash[አርም]

 1. ትቢያ
 2. የማያስፈልግ

tree[አርም]

 1. ዛፍ

trend[አርም]

 1. የጊዜው-ወግ

trigger[አርም]

 1. ይንቀሳቀስ

troubleshoot[አርም]

 1. ለችግር-መፍትሄ-ይፈለግ

troubleshooting[አርም]

 1. ለችግር-መፍትሄ-በመፈለግ-ላይ

true[አርም]

 1. እውነት

truncated[አርም]

 1. የተጣጠፈ

turn off[አርም]

 1. ይጥፋ

turn on[አርም]

 1. ይብራ

two dimensional[አርም]

 1. ሁለት ልክ
 2. ባለሁለት አቅጣጫ

type[አርም]

 1. ዓይነት