Jump to content

computer glossary I

ከWiktionary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I/O (input/output)[አርም]

 1. ግባት/ውጤት

ID[አርም]

 1. መለያ

interface[አርም]

 1. በይነገጽ

IP (Internet Protocol)[አርም]

 1. ኢንተርኔት ፕሮቶኮል(ኢፕ)
 2. ኢንተርኔት ወግ

ISP (Internet Service Provider)[አርም]

 1. የኢንተርኔት አገልግሎት ሰጪ

ISP[አርም]

 1. የኢንተርኔት አገልግሎት ሰጪ

ignore[አርም]

 1. ይተዉ

importance[አርም]

 1. እሰፈላጊነት

increase[አርም]

 1. ይተልቅ

initials[አርም]

 1. ፊርማ

international[አርም]

 1. ዓለምአቀፍ

Internet[አርም]

 1. ኢንተርኔት
 2. መረጃመረብ

icon[አርም]

 1. ምልክት

መለዮ

identifier[አርም]

 1. ጠቋሚ

idle (n)[አርም]

 1. ሥራ-ፈት

image[አርም]

 1. ምስል

import[አርም]

 1. ይምጣ

ማስገባት

inactive[አርም]

 1. የማይንቀሳቀስ

inbox[አርም]

 1. መጪ-መልዕክቶች

incoming[አርም]

 1. መጪ

incompatible[አርም]

 1. የማይስማማ

inconsistency[አርም]

 1. የመለዋወጥ-ፀባይ

inconsistent[አርም]

 1. ተለዋዋጭ

incorrect[አርም]

 1. የተሳሳተ

indent (v)[አርም]

 1. ዲስ አንቀጽ መጀመር

indent (n)[አርም]

 1. አዲስ አንቀጽ

index[አርም]

 1. ማውጫ

indicator[አርም]

 1. ጠቋሚ

info[አርም]

 1. መመሪያ

information[አርም]

 1. መመሪያ

infrared[አርም]

 1. ኢንፍራሬድ-ጨረር

initialize[አርም]

 1. ይንቅሳቀስ

ink[አርም]

 1. ቀለም

inner margin[አርም]

 1. የውስጥ ህዳግ

input box[አርም]

 1. የግባት ሳጥን

input[አርም]

 1. ግባት

insert cells down[አርም]

 1. ሳጥኖች በመሃል ይግቡ

insert[አርም]

 1. ይከተት

insertion[አርም]

 1. መክተት

install[አርም]

 1. ይተከል

ማሳካት ምሣሌ ዓ.ነ -

1. የላኩልህን ተስኪ አካል ወይንም software ከአስሊህ አሳካና...

2. ተሰኪው አካል ወይንም ተሰኪው ተሳክቷል

3. ማሳካት አቃተኝ ምክንያቱም ቅንጅቱን ሳስነሳው ስለ አሰካኩ ብልሽት መልክት ይሰጠኛል። ልታግዢን ትችያለሽ?

መግጠም ምሳሌ ዓ.ነ

1. የላኩልህን ተስኪ አካል ወይንም software ከአስሊህ ግጠምና...

2. ተሰኪው አካል ወይንም ተሰኪው ተገጥሟል

3. ማሳካት አቃተኝ ምክንያቱም ቅንጅቱን ሳስነሳው ስለ አገጣጠሙ ብልሽት መልክት ይሰጠኛል። ልታግዢን ትችያለሽ?

installation[አርም]

 1. ተከላ

ስኬት

ግጥመት

instance[አርም]

 1. ክስተት

ህላዌ

instruction[አርም]

 1. መመሪያ

integer[አርም]

 1. ጭብጥ-ቁጥር

integrated[አርም]

 1. የተጣመረ

integrity[አርም]

 1. ፅኑነት

interactive[አርም]

 1. ተቀባባይ

interface[አርም]

 1. ገፅታ

internal[አርም]

 1. የውስጥ

ውስጣዊ

interrupt[አርም]

 1. ይቋረጥ

intranet[አርም]

 1. ውስጣዊ-መረብ

invalid[አርም]

 1. የማይሰራ

invert[አርም]

 1. ይገልበጥ

invisible[አርም]

 1. የማይታይ

invite[አርም]

 1. ይጋበዝ

italic[አርም]

 1. ያዘመመ

item[አርም]

 1. ዕቃ

iteration[አርም]

 1. ድግግሞሽ