computer glossary D

ከWiktionary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

daily[አርም]

 1. በየቀኑ

dark[አርም]

 1. ጨለማ

dashed[አርም]

 1. ባለሰረዝ

day[አርም]

 1. ቀን

deactivate[አርም]

 1. አቦዝን

debug[አርም]

 1. ኢተውሳክ (bug=ተውሳክ)
 2. መፈውስ

debugger[አርም]

 1. ኢተውሳክ (bug=ተውሳክ)
 2. መፈውስ
 3. ጸረ-ትኋን

decrease[አርም]

 1. ይነስ

Del (delete)[አርም]

 1. ይሰረዝ

delay[አርም]

 1. ቆይታ

design[አርም]

 1. ንድፍ

details[አርም]

 1. ዝርዝሮች

diagonal[አርም]

 1. አግድም

diagram[አርም]

 1. የንድፍ ምስል

dictionary[አርም]

 1. መዝገበ-ቃላት

distribute[አርም]

 1. ይከፋፈል

divide[አርም]

 1. ይካፈል

dropdown menu[አርም]

 1. ተዘርጊ ምርጫ

duration[አርም]

 1. ጊዜ

daemon[አርም]

 1. ረጂ

damage[አርም]

 1. ብልሽት

data area[አርም]

 1. የመረጃ አካባቢ

data bank[አርም]

 1. የመረጃ ባንክ

data bit[አርም]

 1. የመረጃ-ቢት

data[አርም]

 1. መረጃ

database[አርም]

 1. መረጃ-ቤት
 2. ጥራዘዝግብት

datasheet[አርም]

 1. የመረጃ-ሠንጠረዥ

date[አርም]

 1. ቀን

deactivate[አርም]

 1. ኣስተኛ
 2. ኣቦዝን

debug (n)[አርም]

 1. ተውሳክ ማስተካክል

debug (v)[አርም]

 1. ተውሳክ ይስተካከል

debugging[አርም]

 1. ተውሳክ-ማስተካከል

decimal numbers[አርም]

 1. ክፋይ ቍጥሮች

decimal[አርም]

 1. ክፋይ-ቍጥር

decision ውሳኔ[አርም]

decline አይቀበል[አርም]

decode ይፈታ[አርም]

decoding መፍታት[አርም]

decompress ይዘርጋ[አርም]

decompression መዘርጋት[አርም]

decrypt ይፈታ[አርም]

decryption መፍታት[አርም]

dedicated የተመደበለት[አርም]

default gateway ቀዳሚ መውጫ-በር[አርም]

default search engine ቀዳሚ አሳሽ ሞተር[አርም]

default value ቀዳሚ እሴት[አርም]

default ቀዳሚ[አርም]

 1. ጥንተስሪት

define ይሰየም[አርም]

definition ፍቺ[አርም]

degree ደረጃ[አርም]

delegate ይወከል[አርም]

delete ይስረዝ[አርም]

deleting በመሰረዝ ላይ[አርም]

deletion ስረዛ[አርም]

deletions ስረዛዎች[አርም]

delimiter ከፋፋይ[አርም]

deliver (v) ይድረስ[አርም]

demo መሞከሪያ[አርም]

department ክፍል[አርም]

deprecated ረከሰ[አርም]

depth ጥልቀት[አርም]

descending ወራጅ[አርም]

description መግለጫ[አርም]

desktop የስራ-ሠሌዳ[አርም]

destination መድረሻ[አርም]

detail ዝርዝር[አርም]

detect ይገኝ[አርም]

detection ማግኘት[አርም]

developer አልሚ[አርም]

device independent ከማንኛውም ቁስ ጥገኝነት ነፃ የሆነ[አርም]

device manager ቁስ-አስተዳዳሪ[አርም]

device ቁስ[አርም]

diacritics አባባል-ገላጭ[አርም]

diagnostics ምርምር[አርም]

dial out (v) ይደወል[አርም]

dial tone የስልክ-ድምፅ[አርም]

dial ይደወል[አርም]

dial-up (adj) የስልክ[አርም]

dial-up (v) ይደወል[አርም]

dial-up networking የስልክ-መረብ[አርም]

dialog መልዕክት-መለዋወጥ[አርም]

dialogue box የመልዕክት-መለዋወጫ ሳጥን[አርም]

digit ቁጥር-ቤት[አርም]

digital camera ቁጥራዊ ካሜራ[አርም]

digital signature ቁጥራዊ-ፊርማ[አርም]

digital ቁጥራዊ[አርም]

dimension ልክ[አርም]

dimmed command ድብዝዝ ትዕዛዝ[አርም]

direction keys የአቅጣጫ ቁልፎች[አርም]

direction[አርም]

 1. አቅጣጫ

directory[አርም]

 1. ዶሴ

disability[አርም]

 1. ጉድለት
 2. መስሳን

disable[አርም]

 1. አይቻል
 2. ከልክል

disc[አርም]

 1. ካዝና

discard[አርም]

 1. ይወገድ

disclaimer[አርም]

 1. ካጅ

disconnect[አርም]

 1. ግንኙነት ይቋረጥ

discussion board[አርም]

 1. ውይይት መድረክ

discussion[አርም]

 1. ውይይት

disk capacity[አርም]

 1. የካዝና-መጠን

disk space[አርም]

 1. የካዝና ቦታ

disk[አርም]

 1. ካዝና

display (n)[አርም]

 1. ማሳያ
 2. ማያ

display (v)[አርም]

 1. ይታይ

display class[አርም]

 1. የማሳያ ትዕዛዝ ክፍል

displayed[አርም]

 1. ይታያል

disposition[አርም]

 1. ባህርይ

document[አርም]

 1. ሰነድ

documentation[አርም]

 1. መመሪያ

dollar[አርም]

 1. ዶላር

domain[አርም]

 1. ከባቢ

done[አርም]

 1. አልቋል

dots per inch[አርም]

 1. ነጥቦች በኢንች ውስጥ
 2. ነበኢ (ነጥብ በ በኢንች)

dotted line[አርም]

 1. ነጠብጣ መስመር

double (v)[አርም]

 1. ደርብ
 2. ይደረብ

double-click[አርም]

 1. ሁለቴ-ተጫን
 2. ሁለቴ-ይጫን

doubleclick[አርም]

 1. ሁለቴ-ተጫን
 2. ሁለቴ-ይጫን

down (vi)[አርም]

 1. ወደታች

down (vt)[አርም]

 1. ወደታች

download[አርም]

 1. አምጣ
 2. ይምጣ
 3. አውርድ

downtime[አርም]

 1. ድኩምጊዜ
 2. ሥራፈት-ጊዜ

draft[አርም]

 1. ንድፍ

drag and drop[አርም]

 1. ጎትቶ መጣል
 2. ጎትተህ ጣል

drag[አርም]

 1. ጎትት
 2. ይጎተት

canvas[አርም]

 1. ምንጣፍ

drawing object bar[አርም]

 1. የስዕል-መሣሪያዎች-ማስጫ

drive[አርም]

 1. ማጫወቻ (cd, flopy...etc)
 2. ማኅደር (hard drive)
 3. ካዝና (hard drive)

driver[አርም]

 1. ማጫወቻ (media drivers, cd flopy)
 2. ነጂ (device drivers)

drop[አርም]

 1. ተሸብላይ (dropdown menu=ተሸብላይ ምናሌ)
 2. ተዘርጊ

dropdown list[አርም]

 1. ተሸብላይ ዝርዝር
 2. ተዘርጊ ዝርዝር

dual mode[አርም]

 1. ባለ ሁለት ፀባይ
 2. ፀባየ ሁለት

dump (v)[አርም]

 1. ጥርቅም ውስጥ ይጨመር

dump[አርም]

 1. ጥርቅም

duplicate[አርም]

 1. አባዛ

dynamic IP-address ተለዋዋጭ የኢንተርኔት ወግ አድራሻ