computer glossary W

ከWiktionary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

WWW (World Wide Web)[አርም]

 1. መመመ (መረጃ መቀባበያ መረብ)

wait[አርም]

 1. ጠብቅ
 2. ቆይ

tutorial[አርም]

 1. መለማመጃ
 2. መልመጃ

ውል መያዣ

weekday[አርም]

 1. አዘቦት ቀን

weekly[አርም]

 1. ሳምንታዊ

weight[አርም]

 1. ክብደት

wrap[አርም]

 1. መጠቅለል

wallpaper[አርም]

 1. የኋላ-ምስል

wallpaper[አርም]

 1. ገፀ ምስል

warn (v)[አርም]

 1. ያስጠነቅቋል (ፉከራ)

warning message[አርም]

 1. ማስጠንቀቂያ መልዕክት (ልጋሠ ፍካሬ)

warning[አርም]

 1. ማስጠንቀቂያ (ፍካሬ)

watch[አርም]

 1. ይመለከቷል

web page[አርም]

 1. የመረብ ገጽ (ድረ ገፅ)

web[አርም]

 1. መረብ

webmaster[አርም]

 1. ሊቀ-መረብ (የመረብ አለቃ)

website[አርም]

 1. የመረብ-ገጽ (መካነ መረብ) ፣

webpage[አርም]

 1. ድረ ገፅ

widget[አርም]

 1. እጀታ

width[አርም]

 1. ስፋት

wildcard[አርም]

 1. ጆከር ( ሁለገብ)

window[አርም]

 1. መስኮት

wireless[አርም]

 1. ሽቦ አልባ

wireless access point[አርም]

 1. ሽቦ አልባ መግቢያ ጣቢያ

wizard አስማተኛ word processor ቃላት-ቀማሪ word ቃል workgroup የስራ-ቡድን worksheet የስራ-ንጣፍ workspace የስራ-ገበታ workstation ኮምፕተር wrap ይሸፈን write ይጻፍ write-protected ከመጻፍ-የተገደበ