Jump to content

computer glossary C

ከWiktionary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

computer[አርም]

 1. አስሊ
 2. ቀማሪ
 3. ኮምፑተር

credential[አርም]

ማንነትመረጃ

crop[አርም]

 1. መመጠን

CAPS LOCK key[አርም]

 1. የላቲን-ትልቅ-ፊደሎች-ማስነሻ-ቁልፍ

CD/CD-ROM/compact disk[አርም]

 1. ሲዲ

CPU (central processing unit)[አርም]

 1. ማዕከላዊ አስሊ

CRC[አርም]

 1. ያልተጠበቀ ስህተት መቆጣጠሪያ

calendar[አርም]

 1. ቀን መቁጠሪያ

catalog[አርም]

 1. ማውጫ

categories[አርም]

 1. ምድቦች

center[አርም]

 1. ማዕከል

channel[አርም]

 1. አስተላለፊ
 2. አስተላለፈ
 3. መንገድ

character[አርም]

 1. ፊደል

chat[አርም]

 1. ተጫወት
 2. ተወያይ

check[አርም]

 1. መፈተሽ
 2. ፈትን

checksum[አርም]

 1. ቆጣሪ
 2. ቼክሰም

classify[አርም]

 1. መድብ

client[አርም]

 1. ጠሪ (server=ተጠሪ)
 2. ደንበኛ

Clipboard[አርም]

 1. የቅጂ-ሰሌዳ

comparison[አርም]

 1. ማመዛዘን

confirm[አርም]

 1. ይስማሟል
 2. ተስማማ

contact[አርም]

 1. ወዳጅ

continuous[አርም]

 1. የተያያዘ

corner[አርም]

 1. ጠርዝ

Ctrl (control)[አርም]

 1. የኮንትሮል መጥሪያ

currency[አርም]

 1. ገንዘብ

current[አርም]

 1. ወቅታዊ

cache[አርም]

 1. ካሽ

calculator[አርም]

 1. አስሊ

call preference[አርም]

 1. የመደወል ምርጫዎች

waiting[አርም]

 1. በመጠበቅ-ላይ

call[አርም]

 1. ጥሪ

call-in[አርም]

 1. ጥሪ..ከ

call-out[አርም]

 1. ጥሪ..ወደ

callback[አርም]

 1. ይደውሉልኝ-ጥሪ

cancel[አርም]

 1. ይቅር
 2. ሰርዝ

capital letters[አርም]

 1. ትልቅ-የላቲን-ፊደላት

capitalization[አርም]

 1. ወደ ትልቅ-የላቲን-ፊደላት መቀየር

capitals[አርም]

 1. ትልቅ-የላቲን-ፊደላት

caps[አርም]

 1. ትልቅ የላቲን ፊደላት

caption[አርም]

 1. ጥቅስ

capture (v)[አርም]

 1. ይያዝ
 2. ያዝ

carbon copy (cc)[አርም]

 1. ካርቦን ኮፒ (ካኮ)
 2. ግልባጭ
 3. ፎቶ ኰፒ

carriage return[አርም]

 1. መላሽ መጥሪያ

carrying case[አርም]

 1. መያዣ-ቦርሳ

cascade[አርም]

 1. እጅብ-ሂደት

case sensitive[አርም]

 1. ትልቅና ትንሽ የእንግሊዘኛ ፊደሎች የተለያየ እሴት አላቸው
 2. ቁንፊ-መ'ጣኝ ("ጣ" ይጠብቃል)
 3. ቁንፊ መ'ዛኝ ("ዛ" ይጠብቃል)
 4. ፊደል-መ'ጣኒ ("ጣ" ይጠብቃል)
 5. ቁንፊ-መ'ዘን ("ዘ" ይጠብቃል)
 6. ቁንፊ-ጠ'በቅ ("በ" ይጠብቃል)
 7. መጠነ-ጠ'በቅ ("በ" ይጠብቃል)
 1. ከላይ ያሉትን አንዱን ወይንም የተሰደሩንት በማመሳከር #የመሰለን ሃረግ ፈጥሮ መጠቀም ይቻላል።

category[አርም]

 1. ምድብ

cell[አርም]

 1. ክፍል
 2. ህዋስ
 3. አሃድ

certificate manager[አርም]

 1. ምስክር አስተዳዳሪ

certificate viewer[አርም]

 1. ምስክር-ቃል መመልከቻ

certificate[አርም]

 1. ምስክር-ቃል

change[አርም]

 1. ይለወጥ

channel (n)[አርም]

 1. መስመር

chapter[አርም]

 1. ምዕራፍ

character set[አርም]

 1. የፊደል-ስብስብ

chart[አርም]

 1. ሰንጠረዥ

chat group[አርም]

 1. የውይይት ክበብ

chat[አርም]

 1. ውይይት

check (n)[አርም]

 1. ማረጋገጥ

check (v)[አርም]

 1. ይረጋገጥ

check box[አርም]

 1. ማረጋገጫ-ሳጥን

check for[አርም]

 1. ይረጋገጥ

checksum[አርም]

 1. መቆጣጠሪያ-ድምር

child (hierarchy)[አርም]

 1. ልጅ (ተወራራሽ)

children (hierarchy)[አርም]

 1. ልጆች (ተወራራሽ)

chime[አርም]

 1. ደወል

chip[አርም]

 1. ኤሌክትሮ-ገል

choose[አርም]

 1. ይመረጥ

chooser[አርም]

 1. መራጭ

chunks[አርም]

 1. ጭብጥ-ይዘት

cipher[አርም]

 1. የሚስጢር-ኮድ

ciphers[አርም]

 1. የሚስጢር-ኮዶች

circle[አርም]

 1. ክብ

citation[አርም]

 1. ሽልማት

clash[አርም]

 1. ግጭት

class[አርም]

 1. መደብ

clear (a)[አርም]

 1. ይጽዳ

clear[አርም]

 1. ይጽዳ

click[አርም]

 1. መጫን

client[አርም]

 1. ጠሪ

client-server relationship[አርም]

 1. ጠሪ-ተጠሪ ግንኙነት

clients[አርም]

 1. ጠሪዎች

clip[አርም]

 1. መያዣ

clipboard[አርም]

 1. መያዣ-ሰሌዳ

clobber[አርም]

 1. ይምታ

clock[አርም]

 1. ሰዓት

clone[አርም]

 1. የተኮረጀ

close (a)[አርም]

 1. ይዘጋ

close[አርም]

 1. ይዘጋ

closer[አርም]

 1. ጠጋ-ይበል

closest[አርም]

 1. አጠገብ-ያለው

code[አርም]

 1. ኮድ

collaboration[አርም]

 1. ትብብር

collapse[አርም]

 1. ውድቀት

collate[አርም]

 1. በቅደም ተከተል ይደርደር

collect e-mail[አርም]

 1. ኤመልዕክ ይሰብሰብ

collection[አርም]

 1. ስብስብ

colon[አርም]

 1. ኮለን

color capabilities[አርም]

 1. የቀለም ችሎታ

color[አርም]

 1. ቀለም

colorspace[አርም]

 1. የቀለም-ቦታ

colour resolution[አርም]

 1. የቀለም ድምቀት

column span[አርም]

 1. የዐምድ ስፋት

የወርድ ስፋት

column[አርም]

 1. ዐምድ


በስሌት ሰሌዳ የአጠቃቀሙ አውድ ትርጉሙ ሲስጥ - giving the translation in the spread sheet usage context

ወርድዮሽ (ወርድ) - column

አግድሞሽ (አግድም) - row

com port (communications port)[አርም]

 1. የመገናኛ በር

combination[አርም]

 1. ቅንጅት

combine[አርም]

 1. ይቀናጅ

combo box[አርም]

 1. ሁለገብ ሳጥን

comma[አርም]

 1. ኮማ

command (n)[አርም]

 1. ትዕዛዝ

command line (n)[አርም]

 1. ትዕዛዝ መስጫ

command line invocations[አርም]

 1. ትዕዛዝ መስጫ ማስነሳት

command[አርም]

 1. ትዕዛዝ

comment[አርም]

 1. አስተያየት

common[አርም]

 1. ተራ

company[አርም]

 1. ኩባንያ

compare[አርም]

 1. ይመዛዘን

compatibility[አርም]

 1. መስማማት

compatible[አርም]

 1. ተስማሚ

compile[አርም]

 1. ይቀናበር

complete[አርም]

 1. ሙሉ

complex[አርም]

 1. ውስብስብ

component[አርም]

 1. ክፍለ-ነገር

ንኡሥ ክፍል

compose[አርም]

 1. ይርቀቅ

composer[አርም]

 1. ደራሲ

compress[አርም]

 1. ይታመቅ

compression[አርም]

 1. እመቃ

computer[አርም]

 1. ኮምፕዩተር

computer-literate[አርም]

 1. ስለኮምፕዩተር የተማረ

የአስሊ ጠቢብ

concatenate[አርም]

 1. ይያያዝ

concatenations[አርም]

 1. ማያያዝ

condense[አርም]

 1. ይጥበብ

condition[አርም]

 1. ቅድመ-ሁኔታ

conditional[አርም]

 1. በቅድመ-ሁኔታ

configuration file[አርም]

 1. የማመቻቻ ሰነድ

configuration utility[አርም]

 1. የማመቻቻ ፕሮግራም

configuration[አርም]

 1. ማመቻቸት
 2. ማዋቀር

configure[አርም]

 1. አስተካክል
 2. አመቻች
 3. አዋቅር
 4. አሰናዳ
 5. አመቻች
 6. ሙቅረት
 7. መዋቅር

confirmation[አርም]

 1. መስማማት
 2. ማረጋገጥ

conflict[አርም]

 1. ግጭት

connect to a server[አርም]

 1. ከተጠሪ ይገናኝ

connect[አርም]

 1. አገናኝ

connection failure[አርም]

 1. የማገናኘት መሰናከል

connection string[አርም]

 1. የግንኙነት ሐረግ

connection[አርም]

 1. ግንኙነት

connector[አርም]

 1. አገናኝ

constant[አርም]

 1. የማይቀየር

console[አርም]

 1. መደብ

Content[አርም]

 1. ይዘት

context[አርም]

 1. አግባብ

continue[አርም]

 1. ይቀጥል

contrast[አርም]

 1. ይነጻጸር

control (n)[አርም]

 1. ቁጥጥር

control (v)[አርም]

 1. ቁጥጥር ይደረግበት

control panel[አርም]

 1. መቆጣጠሪያ ገበታ

controller cards[አርም]

 1. ተቆጣጣሪ ካርዶች

controls[አርም]

 1. መቆጣጠርያዎች

conventional[አርም]

 1. ተለምዷዊ

converge[አርም]

 1. መሰብሰብ

convergence[አርም]

 1. መሰብሰብ

conversion[አርም]

 1. መለወጥ

convert[አርም]

 1. ይለወጥ

converter[አርም]

 1. ለዋጭ

cookie[አርም]

 1. የቃኚ-ማስታወሻ

coordinate[አርም]

 1. ይቀነባበር

copy[አርም]

 1. ኮፒ
 1. ቅጂ

copyright[አርም]

 1. የኮፒ-መብት

የቅጂ መብት

core[አርም]

 1. ማዕከል

correction[አርም]

 1. እርማት

corrupt[አርም]

 1. የተበላሸ

corrupted[አርም]

 1. የተበላሸ

count[አርም]

 1. ይቆጠር

መቁጠር ወይንም ቁጥር

counter[አርም]

 1. ቆጣሪ

country code[አርም]

 1. የአገር ኮድ

cover page[አርም]

 1. ልባድ

cracker[አርም]

 1. ሰባሪ

crash[አርም]

 1. ግጭት

create links[አርም]

 1. ጠቋሚ ይፈጠር

create shortcut[አርም]

 1. አቋራጭ ይፈጠር

create[አርም]

 1. ይፈጠር

creator[አርም]

 1. ፈጣሪ

credentials[አርም]

 1. መረጃ

credits[አርም]

 1. ተሳታፊዎች

criteria[አርም]

 1. ቅድመ-ሁኔታ

criterium[አርም]

 1. ቅድመ-ሁኔታ

critical[አርም]

 1. ወሳኝ
 2. ሰባሪነጥብ

crop[አርም]

 1. ይቆረጥ

cross[አርም]

 1. መስቀል

cross-post (v)[አርም]

 1. ተሻግሮ-ይላክ

cross-posting[አርም]

 1. አሻግሮ-መላክ

crosshair pointer[አርም]

 1. መስቀለኛ-አመልካች

cross reference[አርም]

 1. መስቀለኛ-አጣቃሽ

cube[አርም]

 1. አንኳር

curly brackets[አርም]

 1. ጥምልል ቅንፍ

curly quotes[አርም]

 1. ጥምልል ጥቅስ

cursor[አርም]

 1. ጠቋሚ

curve[አርም]

 1. ኩርባ

custom[አርም]

 1. ለተጠቃሚ-እንደሚመች-የተሰራ

customize[አርም]

 1. ለተጠቃሚ-እንደሚመች-ይስተካከል

customized[አርም]

 1. ለተጠቃሚ-እንደሚመች-ተስተካክሏል

cut[አርም]

 1. ይቆረጥ

cyan[አርም]

 1. ዉሃ ሰማያዊ

cylinder[አርም]

 1. ክብ-አምድ