computer glossary H

ከWiktionary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Help File[አርም]

 1. መመሪያ ሰነድ

high[አርም]

 1. ከፍ

hacker[አርም]

 1. ሀከር

handheld[አርም]

 1. በእጅ-የሚያዝ

handle[አርም]

 1. እጀታ

handout[አርም]

 1. ምጽዋት

handshake[አርም]

 1. መጨበጥ

handwriting[አርም]

 1. የእጅ-ጽሑፍ

hang (v)[አርም]

 1. ይሰቀል

hang up[አርም]

 1. ይዘጋ

hard drive - disk[አርም]

 1. ካዝና
 2. ማኅደር

የወል ማህደር = Harddrive

ንእኡስ ማህደር = directory

hardcopy[አርም]

 1. በወረቀት የታተመ ቅጂ

ግዑዝ ቅጂ - hard copy

ልስልስ ቅጂ - soft copy

ግኡዝ አካል (መሥኪያ አካል)= hardware

ተሠኪ አካል = software

harddisk[አርም]

 1. ካዝና

hardware[አርም]

 1. ጥጥር አካል (software=ልስልስ አካል)

hash[አርም]

 1. ሰረዝ
 2. አራት ማዕዘን (key)
 3. ቀመር (programing)

header[አርም]

 1. የአናት ማስታወሻ

heading[አርም]

 1. አርእስት

height[አርም]

 1. ቁመት

help[አርም]

 1. መመሪያ

hidden[አርም]

 1. የተደበቀ
 2. dbq

hide[አርም]

 1. ይደበቅ
 2. debiq

highlight (v)[አርም]

 1. ይጉላ

highlight (n)[አርም]

 1. ማጉላት

highlighter[አርም]

 1. አጉሊ

hint[አርም]

 1. ፍንጭ

history[አርም]

 1. ታሪክ

hit[አርም]

 1. ምት

hold[አርም]

 1. ይያዝ

home button[አርም]

 1. የቤት ቁልፍ

home directory[አርም]

 1. የቤት ዶሴ

home page[አርም]

 1. የቤት ገጽ

home[አርም]

 1. ቤት

horizontal[አርም]

 1. አግድም

host[አርም]

 1. ተጠሪ
 2. አገልጋይ
 3. አስተናጋጅ

hotkey[አርም]

 1. ቁልፍ

hour[አርም]

 1. ሰዓት

hourglass[አርም]

 1. የሰዓት-ጠርሙስ

hyperlink[አርም]

 1. አጓዳኝ

hypertext[አርም]

 1. ተጓዳኝ-ሰነድ

hyphen[አርም]

 1. ሰረዝ

hyphenation[አርም]

 1. በሰረዝ-ማያያዝ
 2. ቃል-አያያዥ
 3. ቃል-አቆራኝ