Linux Comp Glossary A

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a = ኤ[አርም]

==abandon = መተው==መለየት

able = መቻል[አርም]

Abstract = ግልጽ ያልሆነ[አርም]

Accelerated = መፍጠን[አርም]

Accept = መቀበል[አርም]

Access = መድረስ = ፍቃድ[አርም]

Accessible = በቀላሉ ሊደረስበት የሚቻል[አርም]

Accessories = ተጨማሪ እቃዎች[አርም]

Account = መግለጫ[አርም]

Action = ተግባር = ድርጊት[አርም]

Activate = ማስነሳት[አርም]

Active = ንቁ[አርም]

Activity = እንቅስቃሴ[አርም]

Add = ተጨማሪ = መደመር[አርም]

Addressee = ተቀባይ[አርም]

Add Printer = ማተሚያ መጨመር[አርም]

==Adept = አዴፕት == (ቅስል) ብልህ፡ችሎታ

Afar = በሩቅ[አርም]

Affect = ተጽእኖ[አርም]

Agreement = ስምምነት[አርም]

Alarm = መቀስቀሻ = ማስጠንቀቂያ[አርም]

Aliases = ሌላ ስም = አሊያስእስ[አርም]

Align Block = በረድፍ ማሰለፊያ[አርም]

Alignment = ማሰለፍ = በአንድ ረድፍ ማስተካከል[አርም]

All = ሁሉንም[አርም]

Alpha = የመጀመሪያ[አርም]

Alphabetic = በፊደል ቅደም ተከተል[አርም]

Alphanumeric = ቁጥር እና ፊደል ቅልቅል[አርም]

Allow = መፍቀድ[አርም]

Already = አስቀድሞ = ቀደም ሲል[አርም]

Alt = ተፈራራቂ = ምትክ[አርም]

Amount = ብዛት = መጠን[አርም]

Ampersand = & = እና[አርም]

Analysis = ትንታኔ[አርም]

Animation = እንቅስቃሴ[አርም]

anniversaries = መታሰቢያ[አርም]

any = ማንኛውም[አርም]

Anyway = ያም ሆነ ይህ = ለማንኛውም = ወጣም ወረደ = የሆነው ሆኖ = ይሁን እና[አርም]

Apt = አፕት = ተገቢ[አርም]

APT = ኤፒቲ[አርም]

Appearance = አቀራረብ[አርም]

Append = መጨመር = መደመር[አርም]

Application = መተግበሪያ[አርም]

Applied = ተግባራዊ[አርም]

Apply = መፈጸም = በስራ ላይ ማዋል[አርም]

Applying = መተግበር[አርም]

Aperture = ቀዳዳ[አርም]

Archive = ማህደር[አርም]

Arts = ኪነ ጥበብ[አርም]

Ascending = እየጨመረ የሚሄድ[አርም]

Aspect = አንጻር[አርም]

Assign = መመደብ[አርም]

Associated = የተዛመዱ = መቀላቀል[አርም]

Attached = የተያያዘ[አርም]

Attachment = ማያያዣ[አርም]

Attendance = መገኘት[አርም]

Attendees = ተሳታፊዎች[አርም]

Attributes = ባህሪ[አርም]

Authenticate = ማጽደቅ[አርም]

Authentication = ማረጋገጫ[አርም]

Autodetect = በራሱ መፈለጊያ[አርም]

Automatic = ራስ በራሱ[አርም]

Auto-Refresh = በራሱ ማነቃቂያ[አርም]

Autosave = በራሱ አስቀማጭ[አርም]

Author = ደራሲ[አርም]

Authorization = ፍቃድ[አርም]

Available = የተገኘ = ዝግጁ[አርም]

Awesome!= አስደናቂ[አርም]