Linux Comp Glossary B

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Back = ጀርባ[አርም]

Background = መደብ = በስተጀርባ[አርም]

Backspace = የኋሊት ደምሳሽ[አርም]

Backup = ቅጂ = ኮፒ = ተተኪ[አርም]

Backup Date = ቅጂ = ኮፒ የተደረገበት ቀን[አርም]

Ban = ማገድ[አርም]

BCC = አይነ ስውር ካርቦን ኮፒ = አ.ስ.ካ.ኮ መላኪያ[አርም]

Behavior = ባህሪ = ጠባይ = ሁኔታ[አርም]

Binary = ባይነሪ[አርም]

Binding Edge = በጥራዙ / የሽፋኑ ጠርዝ[አርም]

Bit Depth = ቢት ዴፕዝ[አርም]

Bitrate = ቢትሬት[አርም]

Blink = ማርገብገብ[አርም]

Block = ማገድ[አርም]

blocks = ሸክላዎች[አርም]

bmp = ቢኤምፒ[አርም]

Bold = ማድመቅ[አርም]

Bookmark = ምልክት ማድረግ[አርም]

Boot = ማስነሳት[አርም]

boot loader = ማስነሻውን መጫኛ[አርም]

Border = ድንበር[አርም]

Bottom = ታች[አርም]

Bottom Right = ታች በቀኝ በኩል[አርም]

BraceLeft = {= የግራ ብሬስ[አርም]

Bright = ደማቅ = ብሩህ[አርም]

brightness = ብርሁነት = ድምቀት[አርም]

Browse = መቃኘት[አርም]

bugs = ችግር = ተውሳኮች[አርም]

Bullets = ነጥብ[አርም]

Busy = በስራ ላይ[አርም]

Button = ቁልፍ[አርም]

Bytes = ባይትስ[አርም]