Linux Comp Glossary D

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

daemon = ረዳት = ዳሞን[አርም]

database = ዳታቤዝ[አርም]

Data field = የዳታ መስክ[አርም]

Datebook = የቀጠሮ ደብተር[አርም]

DCC = ዲሲሲ[አርም]

==Deactivate = ማቦዘን==ማክሽፍ

Decimal = ነጥብ (.)[አርም]

Decline = አለመቀበል[አርም]

Declaration = መግለጫ = አዋጅ[አርም]

Decrease Indent = ገባ ማለቱን መቀነሻ[አርም]

Default = ነባር[አርም]

defects = ጉድለት[አርም]

Delegate = መልእክተኛ = የተወከለ[አርም]

Delete = ማጥፊያ = ማጥፋት = መደምሰስ[አርም]

Deletion = በማጥፋት ላይ[አርም]

Density = መጠቅጠቅ[አርም]

Deny = መከልከል[አርም]

Department = ክፍል[አርም]

Depends = እንደ ሁኔታው[አርም]

Dependencies = ጥገኛ[አርም]

Descending = እየቀነስ የሚሄድ[አርም]

Description = መግለጫ[አርም]

Desktop = ዴስክቶፕ = የስርአት መተግበሪያ[አርም]

Desktop publishing = የዲስክቶፕ ህትመት[አርም]

Destination = መድረሻ[አርም]

Details = ዝርዝር[አርም]

detect = ተገኘ[አርም]

detected = ተገኝቷል[አርም]

Determine = መወሰን[አርም]

Developer = አበልጻጊ[አርም]

DevGuide = ዲኢቪጋይድ[አርም]

Diagonal = አግድም[አርም]

Diagnosis = የምርምር ውጤት[አርም]

Dialog = ንግግር[አርም]

Dim = ማደብዘዝ[አርም]

Dimensions = ዳይሜንሽን = ወርድ ፣ ቁመት ፤ ስፋት[አርም]

Directory = ማውጫ[አርም]

disabled = አለማስቻል[አርም]

Discard = ማስወገድ[አርም]

Diskless = ዲስክለስ[አርም]

Disk partitioning = ዲስክ መከፋፈያ[አርም]

Dismiss = መሰረዣ = ማሰናበት[አርም]

Display = አሳይ[አርም]

Dissociate = መለያየት = ራስን ማግለል[አርም]

Distribute = ማስራጨት[አርም]

Distributor = አከፋፋይ[አርም]

Distribution = ማከፋፈል[አርም]

DNS = ዲኤንኤስ = ዶሜይን ሰርቨር ስም[አርም]

Document = ሰነድ = መረጃዎች[አርም]

Document Information = የስነዱ መረጃ[አርም]

Domain = ግዛት[አርም]

Donations = እርዳታ[አርም]

Double = እጥፍ[አርም]

Down Arrow = ወደ ታች ቀስት[አርም]

Downgrade = ዝቅ ማድረግ[አርም]

Download = ጭነት ማውረድ[አርም]

dpkg = Debian package = የዴቢያን ጥቅል[አርም]

Drag = መጎተት[አርም]

Dropdown = ወደ ታች የሚዘረገፍ[አርም]

DTD = ዲቲዲ[አርም]

Due date = ማስረከቢያ ቀን[አርም]

Dummy Konnector = ደሚ ኮኔክቶር[አርም]

Dwww = ዲደብሊው ደብሊው ደብሊው[አርም]