Linux Comp Glossary G

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GB = ጌ/ባ = ጌጋ ባይት[አርም]

ምሳሌ፦ 1,000 megabyte (MB) = 1 gigabyte (GB) 1,024 mebibyte (MiB) = 1 gibibyte (GiB) 1 megabyte = 8 megabits mega- = 1,000,000 giga- = 1,000,000,000 mebi- = 1,024 × 1,024 = 1,048,576 gigabyte = 1,024 × 1,024 × 1,024 = 1,073,741,824

GEGL = ጂኢጂኤል[አርም]

General = ጠቅላላ[አርም]

Generic = ባጠቃላይ[አርም]

glossary = ቃላት መፍቻ[አርም]

GNOME = ጂኖሜ=ኖም[አርም]

Go to = መሄጃ ወደ = መሄድ ወደ[አርም]

GPG = ጂፒጂ[አርም]

Gradiant = ከፍታ መለኪያ[አርም]

Gradual = ቀስ በቀስ[አርም]

Graph = ግራፍ[አርም]

Graphic = ንድፍ = ግራፊክ[አርም]

Grayscale = ግሬይስኬል[አርም]

Grid = መገናኛ[አርም]

Group = ቡድን[አርም]

Groupware = በቡድን መስራት[አርም]

GRUB = ግረብ[አርም]

GStreamer = ጂስትሪመር[አርም]