Linux Comp Glossary I

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ID = መለያ = መታወቂያ[አርም]

Idea pool= የሀሳብ መዋኛ[አርም]

Identity = መለያ = ማንነት[አርም]

IM = አጣዳፊ መልእክት[አርም]

Image = ምስል[አርም]

implement = መፈጸም = መስራት[አርም]

Import = ማምጫ = ማምጣት[አርም]

Impress = ማስገረም = ማስደነቅ[አርም]

Incidences = ጥቃቅን ጉዳዮች[አርም]

Include = ማካተት = መጨመር[አርም]

inconsistent = ተለዋዋጭ[አርም]

Increase Indent = ገባ ማለቱን መጨመሪያ[አርም]

Index = ማውጫ[አርም]

indicate = መጠቆም = ማመልከት[አርም]

Information = መረጃ[አርም]

Infrared = ኢንፍራሬድ[አርም]

Input = ማስገቢያ[አርም]

Insert = ማስገባት[አርም]

Install = መግጠም[አርም]

Instant = አስቸኳይ[አርም]

Interface = ግንኙነት[አርም]

Integration = መቀላቀል[አርም]

integrity = ሀቀኝነት[አርም]

Interlace = ማቆላለፍ[አርም]

Interval = እረፍት = አልፎ አልፎ = በየ[አርም]

In Use = በስራ ላይ = በጥቅም ላይ[አርም]

Invalid = ዋጋ የሌለው[አርም]

IRC chat = አይአርሲ ቻት[አርም]

IRC chat = በአይአርሲ መወያየት[አርም]

Italic = ወደ ቀኝ ያዘነበለ[አርም]

item = እቃ = ነገር = አካል[አርም]

Iteration = መደጋገም[አርም]