Linux Comp Glossary V

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Validate = ማረጋገጠ = ማጽደቅ[አርም]

Variable = ተለዋዋጭ[አርም]

VCard = የንግድ ካርድ = የቢዝነስ ካርድ[አርም]

VCD = ቪሲዲ[አርም]

VCD image = ቪሲዲ ምስል[አርም]

Venture = ሙከራ[አርም]

Verification = ማረጋገጫ[አርም]

VERSION = ዝርያ= እትም[አርም]

Vertical = በቁመት = ከላይ ወደ ታች[አርም]

Vertically = በቁመት[አርም]

Videos = መመልከት= ቪዲዮስ[አርም]

View = መመልከቻ = እይታ[አርም]

virtual machine = ቪርቹአል ማሺን[አርም]

Visualization = በአይነ ህሊና ማየት[አርም]