Linux Comp Glossary R

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Radical = መሰረታዊ[አርም]

ram = ራም[አርም]

Range = መጠን[አርም]

Rating = ደረጃው[አርም]

Raw = ጥሬ[አርም]

Real = እውነተኛ[አርም]

Real-time = ሪያል-ታይም[አርም]

Reboot = እንደገና ማስነሳት[አርም]

Receive = መቀበል[አርም]

Recommended = የተጠቆመው[አርም]

Record = መመዝገብ[አርም]

Recover = ማንሰራራት[አርም]

Recreation = መዝናኛ[አርም]

recurrence = መደጋገም = መደጋገሚያ[አርም]

Redo = እንደገና መስራት[አርም]

Redundant = የማያስፈልግ የተደጋገመ[አርም]

Reference = ማመሳከር = ማጣቀስ[አርም]

Refresh = ማነቃቃት[አርም]

Relay = ማስተላለፍ = መቀባበል[አርም]

Release = መልቀቅ[አርም]

Reload = እንደገና መጫን[አርም]

Remark = አስተያየት[አርም]

Reminder = አስታዋሽ = ማስታወሻ[አርም]

Remote = በርቀት[አርም]

removable = ሊወልቅ የሚችል = የሚወልቅ[አርም]

Rename = እንደገና መሰየም[አርም]

Render = ማቅረብ[አርም]

Replace = መተካት[አርም]

Replaces = መልሶ ማስቀመጥ[አርም]

Report = መግለጫ = ማመልከት[አርም]

Repository = ማስቀመጫ[አርም]

Resend = እንደገና መላክ[አርም]

Reset = እነበረበት መመለስ[አርም]

Resize = መጠኑን መቀየሪያ / መመጠኛ[አርም]

Resolve = ውሳኔ መስጠት = መቁረጥ[አርም]

Resource = የገቢ ምንጭ[አርም]

Restart = እንደገና ማስጀመሪያ[አርም]

Restore = እንደነበር መመለስ[አርም]

Restricted = የተወሰነ[አርም]

Resume = መቀጠል[አርም]

Retrieve = ፈልጎ ማግኘት[አርም]

Retrieving = በመፈለግ ላይ[አርም]

Reverse = በተቃራኒ[አርም]

review = መከለስ = መመርመር[አርም]

Revision = ክለሳ[አርም]

RGB = ቀይ አረንጓዴ ስማያዊ ቀለሞች (ቀአሰ)[አርም]

Rich text = ሀብታም ጽሁፍ[አርም]

Right Arrow = የቀኝ ቀስት[አርም]

Roadmap = የመንገድ ካርታ[አርም]

role = ሚና[አርም]

Rows = ረድፍ = ተርታ[አርም]

RSVP = please reply = እባክዎ ምላሽ ይስጡ[አርም]

Run = ማስኬድ[አርም]