Linux Comp Glossary M

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

mail = ደብዳቤ[አርም]

Maintainer = አስተዳዳሪ = ጠባቂ[አርም]

Manage = ማስተዳደር[አርም]

Manager = አስተዳዳሪ[አርም]

Management = አስተዳዳሪዎች[አርም]

Manual = መምሪያ[አርም]

Manually = በእጅ የሚሰራ[አርም]

Marked = ምልክት ማድረግ[አርም]

Margin = ኅዳግ / መስመር[አርም]

Match = ተመሳሳይ = ማዛመድ[አርም]

matches = ተመሳስሏል = ተዛምዷል[አርም]

Maximum = ከፍተኛ[አርም]

MB = ሜ/ባ = ሜጋ ባይት[አርም]

medium = መገናኛ[አርም]

members = አባላቶች[አርም]

Memo = ማስታወሻ[አርም]

Memory = ማስታወሻ[አርም]

Meta = ስለ[አርም]

meta-information = ስለ መረጃ[አርም]

Merge = ማዋሐድ[አርም]

MID - መሃከል[አርም]

Middle = መካከል[አርም]

Mind mapping = የሃሳብ /የአእምሮ ካርታ[አርም]

Minimum = ዝቅተኛ[አርም]

MIME type = ኤምአይኤምኢ አይነት[አርም]

Miscellaneous = የተለያዩ[አርም]

Mismatch = ያልተስማማ[አርም]

Miss = ወይዘሪት[አርም]

Mode = ዘዴ[አርም]

Model = አርአያ[አርም]

Modified = የተሻሻለ[አርም]

Modify = ማሻሻል = መለወጥ[አርም]

Module = ክፍል[አርም]

More = ተጨማሪ[አርም]

mount = ማስጀመር = መጫኛ = ወጣ[አርም]

Mount point = መጫኛ ጣቢያ[አርም]

Mouse = አይጥ[አርም]

Move = መሄጃ = ማንቀሳቀስ[አርም]

Mr = አቶ[አርም]

Mrs = ወይዘሮ[አርም]

Ms = ወይዘሪት[አርም]

ms = ማይክሮ ሰከንድ (ማ/ስ)[አርም]

Multiple = የተለያዩ = ልዩ ልዩ[አርም]

Multiverse = መልቲቨርስ[አርም]