Linux Comp Glossary T

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tab = ማውጫ[አርም]

Tables = ስንጠረዥ[አርም]

Tabs = ንዑስ መስኮት = ገባ ብሎ መጀመር[አርም]

Tag = ቁራጭ = አጭር[አርም]

Tasks = ስራዎች[አርም]

Tasque = የሚሰሩ ስራዎች[አርም]

Technical = ሙያዊ[አርም]

Template = ቴምፕሌት = ፎርም[አርም]

Temporary = ጊዚያዊ[አርም]

Term = ውል = ህግ[አርም]

Testtool = መሞከሪያ እቃ[አርም]

Theme = ገጽታ[አርም]

Thumbnail = ትንሽ ስእል = ተምብኔይል[አርም]

Time = ጊዜ[አርም]

Timing = ጊዜን መመጠን[አርም]

Timestamp = የጊዜ ማህተም[አርም]

Timezone = የሰአት ክልል[አርም]

Tiny = በጣም ትንሽ[አርም]

Tips = ጫፍ = ጠቃሚ መረጃ[አርም]

to-do = የሚሰሩ[አርም]

Token = ቶክን[አርም]

Toggle = መቀያየር = ማያያዝ[አርም]

Toolbar = እቃ መደርደሪያ[አርም]

Tools = መሳሪያዎች[አርም]

Top = ላይ[አርም]

Total Messages = መልእክቶች በሙሉ[አርም]

Transparent = ግልጽነት[አርም]

Transfer = ማስተላለፍ = ማዘዋወር[አርም]

transient = ትንሽ ጊዜ የሚቆይ ችግር[አርም]

Tray = ትሪ[አርም]

Trigger = ማስነሻ = ማስነሳት[አርም]

Transition = መሸጋገር[አርም]

Tutorial= አስተማሪ[አርም]

Tutorials = አስተማሪዎች[አርም]