Linux Comp Glossary C

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cache = ካሽ[አርም]

calculate = ማስላት[አርም]

Calculating = በማስላት ላይ[አርም]

Cancel = መሰረዣ = መሰረዝ[አርም]

Canonical = ሕገ ደንብ[አርም]

Caption = መግለጫ ጽሁፍ[አርም]

Category = መደብ = ክፍል[አርም]

CC = ካርቦን ኮፒ[አርም]

CDDB = cd data base = ሲዲ ዳታቤዝ[አርም]

Cells = ክፍል[አርም]

Center = መሀል = ማእከል[አርም]

Centered = መሀል[አርም]

Channels = መገናኛ[አርም]

Characters = ጸባይ = ባህሪ[አርም]

Chart = ስሌዳ[አርም]

Chat = ውይይት = ጭውውት[አርም]

Chat room = የውይይት ክፍል[አርም]

Check = መመርመር = ምልክት ማድረግ[አርም]

Check All = ሁሉንም መምረጥ[አርም]

checksum = ጠቅላላ ድምር[አርም]

Clean = ማጽዳት[አርም]

Clipboard = ቁራጭ ሰሌዳ[አርም]

CMY Scale = ሲያን ማጂንታ ብጫ መለኪያ(ቀለም)[አርም]

Code = ኮድ[አርም]

Column = አምድ[አርም]

command = ትእዛዝ[አርም]

compatible = ተስማሚ[አርም]

Complete = የተሟላ = ማሟላት[አርም]

Completed = የተፈጸሙ[አርም]

Component = አካላት[አርም]

Compression = ማመቅ[አርም]

Compose = መድረስ = ማዋቀር[አርም]

Comment = አስተያየት[አርም]

Commit = መፈጸም[አርም]

Common = የጋራ[አርም]

Condition = ሁኔታ[አርም]

Configure = ማዋቀር[አርም]

Configuration = መዋቅር[አርም]

Confirm = ማረጋገጥ[አርም]

Confirmation = እርግጠኛነት = ማረጋገጫ[አርም]

Conflicts = መጋጨት[አርም]

Constraints = መግታት[አርም]

Contacts = ግንኙነት[አርም]

Content = ይዞታ[አርም]

Context = አገባብ[አርም]

Contrast = አነጻጻሪ[አርም]

Contributors = ለጋሾች[አርም]

Conventions = ስምምነት[አርም]

coordinate = መገናኛ = መጋጠሚያ[አርም]

Copy = ቅጂ = ኮፒ[አርም]

copyright = የቅጂ መብት[አርም]

Count = መቁጠር[አርም]

counter proposal = የተቃውሞ ሀሳብ[አርም]

CPU = ሲፒዩ[አርም]

Creation Date = የተፈጠረበት ቀን[አርም]

Creator = ፈጣሪ[አርም]

Creative = ፈጠራ[አርም]

Credits = ምስጋና[አርም]

critical = ወሳኝ[አርም]

CTCP = ሲቲሲፒ[አርም]

Custom = የተለመደ = ልማዳዊ[አርም]

Cut = መቁረጫ = መቁረጥ[አርም]