Linux Comp Glossary J

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

J = ጄ[አርም]

jots = አጭር ማስታወሻ = በፍጥነት መጻፍ[አርም]

Journal = ማስታወሻ = ጋዜጣ = መጽሄት[አርም]

Justified = እኩል ማካፈል[አርም]

Junior = ታናሽ = ተከታይ = የበታች[አርም]