Linux Comp Glossary O

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Obsoletes = ጊዜው ያለፈበት[አርም]

Occasions = የተለየ ጊዜ[አርም]

Occur = ተገኘ[አርም]

Occurrences = ጉዳዮች = የሚደርስ ነገር[አርም]

Oh no! = ወይ ጉድ[አርም]

OLE Objects = የ ኦኤልኢ እቃዎች[አርም]

On click = በሚጫኑ ጊዜ[አርም]

Opacity = በውስጡ የማያሳልፍ[አርም]

operating system = የስርአት መተግበሪያ[አርም]

Open = መክፈቻ = መክፈት[አርም]

Open _With = መክፈቻ _በ[አርም]

Operator = አንቀሳቃሽ[አርም]

Opie = ኦፓይ[አርም]

Optimal = አጥጋቢ[አርም]

optional = በምርጫ[አርም]

Options = ምርጫዎች[አርም]

Order = ተራ = ትእዛዝ = ደንብ[አርም]

organize = ማሰናዳት = ማደራጀት[አርም]

organizer = አደራጅ[አርም]

Origin = መነሻ[አርም]

Original = መጀመሪያ = ዋና[አርም]

Orientation = አቅጣጫ = ዝንባሌ[አርም]

Output = ውጤት = ስርቶ የሚያወጣ[አርም]

overdue = ጊዜው ያለፈ = የዘገየ[አርም]

Overview = አጠቃላይ[አርም]

Overwrite = በላዩ ላይ መጻፍ[አርም]