Linux Comp Glossary F

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fast = ፈጣን[አርም]

fatal = አደገኛ[አርም]

Favorite = የምወደው[አርም]

Favorites = የምወዳቸው[አርም]

features = መልክ = የተለየ ገጽታ[አርም]

==Feel = መዳበስ==ስሜት

Fetch = ሂዶ ማምጣት[አርም]

Field = ሜዳ = መስክ[አርም]

Filter = ማጣሪያ[አርም]

Finish = ጨርሷል = ተፈጽሟል[አርም]

Fish = አሳ[አርም]

Fit Page = በገጹ ልክ[አርም]

Fit Page Width = በገጹ ስፋት ልክ[አርም]

FlatXML = ፍላትኤክስኤምኤል[አርም]

Flow = መሙላት[አርም]

flowcharts = የሂደት መቆጣጠሪያ[አርም]

Focus = ማተኮር[አርም]

Folders = ፎልደርስ[አርም]

Fonts = ፊደሎች[አርም]

Footer = ግርጌ[አርም]

Foreground = ፊት ለፊት[አርም]

forever = ሁል ጊዜ[አርም]

Format = አቀራረብ እና ይዞታ[አርም]

formula = ቀመር[አርም]

Forums = ሽንጎ[አርም]

Forward = ወደፊት[አርም]

Forwarding = በመላክ ላይ[አርም]

Frame = ክፈፍ = ጠርዝ[አርም]

Full spin = ሙሉ ጊዜ ማዞር[አርም]

==Function = አሰራር==ደርጊት

Fuzziness = ፈዚነስ = ደብዛዛ = ግልጽ ያልሆነ[አርም]