Linux Comp Glossary N

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

N/A = ዝ/አ = Not available = ዝግጁ አይደለም[አርም]

Navigate = መቃኘት = ማሰስ = መጓዝ[አርም]

negotiation = ስምምነት[አርም]

Networking = ኔትዎርኪንግ[አርም]

Next = ቀጥሎ = የሚቀጥለው[አርም]

Never = በፍጹም[አርም]

Node = መገናኛ[አርም]

Normal = መደበኛ[አርም]

Notification = ማስታወቂያ[አርም]

notifier = አሳሳቢ = አሳዋቂ[አርም]

NTSC = ኤንቲኤስሲ[አርም]