Linux Comp Glossary S

ከWiktionary
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Safe = ደህና / አስተማማኝ[አርም]

Safe Upgrade = አስተማማኝ ማሻሻያ[አርም]

Safety = ደህነነት[አርም]

Sample = ናሙና[አርም]

Sample Rate = የናሙና ደረጃ[አርም]

Sandbox = መሞከሪያ የአሸዋ ሳጥን[አርም]

==save = ማስቀመጥ== መቆጠብ

Saver = አስቀማጭ[አርም]

Saving = በማስቀመጥ ላይ[አርም]

Scale = መለኪያ[አርም]

Scan = ማሰስ[አርም]

Schedule = እቅድ = የጊዜ ሰንጠረዥ[አርም]

Schemes = መላ = እቅድ = ረቂቅ ሀሳብ[አርም]

Scope = ክልል[አርም]

Screen = መመልከቻ[አርም]

Screen saver = መመልከቻ ማዳኛ[አርም]

Scribus = ስክሪቡስ[አርም]

Scripts = ፊደሎች[አርም]

Scroll = መሸብለል[አርም]

Scroll Down = መሸብለያ ወደ ታች[አርም]

SECAM = ሴካም[አርም]

Secrecy = ሚስጥር[አርም]

segment = ክፋይ[አርም]

semaphore = የምልክት ቋንቋ[አርም]

Semicolons = ሴሚኮለንስ[አርም]

Send = መላክ[አርም]

Send To = መላክ..ወደ/ለ[አርም]

Senior = ታላቅ = ቀዳሚ[አርም]

Separator = መክፈያ = መለያያ[አርም]

Separately = ለየብቻ[አርም]

Sequence = ቅደም ተከተል[አርም]

Service = አገልግሎት[አርም]

==Session = ክፍለ ጊዜ==ወቅት

Set = አስቀመጠ = አኖረ = ማሰናጃ[አርም]

Settings = አቀማመጥ[አርም]

Setup = ማሰናዳት[አርም]

several = በርከት ያለ[አርም]

==Share = ማካፈል==ማዳረስ

Sheets = ወረቀቶች[አርም]

Shells = ሼልስ[አርም]

Shortcut = አቋራጭ[አርም]

Shrink = ማኮማተር[አርም]

Shut Down = ማጥፊያ[አርም]

Sidebar = የጎን መደርደሪያ[አርም]

Simulate = ማስመሰል[አርም]

Single = ነጠላ[አርም]

Size = መጠን[አርም]

Slow = በዝግታ[አርም]

Snap = መቁረጥ = መበጠስ[አርም]

Solve = መፍታት[አርም]

Sorting = መለየት[አርም]

Spacing = ክፍተት[አርም]

Specified = የተወሰነ[አርም]

Specifications = ዝርዝር ደንቦች[አርም]

specify = መለየት = በግልጽ ማወቅ = እርግጠኝነት[አርም]

Spell Check = ፊደል ማረም[አርም]

Split = መክፈል = መሰንጠቅ[አርም]

Spoke = ራጂ ለቢስክሌት[አርም]

[አርም]

Sponsors = ደጋፊዎች[አርም]

Spreadsheet = ሰንጠረዥ[አርም]

stable = የማይለዋወጥ = ጽኑ[አርም]

Standard = መደበኛ[አርም]

stands by = በተጠንቀቅ ላይ[አርም]

State = ሁኔታ[አርም]

Static = ስታቲክ[አርም]

Statistics =የቁጥር መረጃ ጥናት = ስታትስቲክስ[አርም]

Status = ሁኔታ[አርም]

Sticky = ተጣባቂ[አርም]

Strikeout = መሰረዝ = መሰረዣ[አርም]

String = ሐረግ = ገመድ[አርም]

Strings = ሐረጎች = ገመዶች[አርም]

Sub = ንዑስ = ከስር = ከታች በኩል[አርም]

sub-category = ንዑስ-ምድብ[አርም]

Subfolders = ንዑስ ፎልደሮች[አርም]

Subject = አርእስት[አርም]

Submit = ማቅረብ = መፈጸም = ማስገባት[አርም]

Subnet mask = ስብኔት ማስክ[አርም]

Subscript = በትንንሽ ፊደል መጻፍ[አርም]

==Success = መልካም ውጤት = መሳካት==እርካታ

Successful = ተሳክቷል[አርም]

successfully = በሚገባ ተሳክቷል[አርም]

Sudo = ሱዶ[አርም]

Suggested = የተጠቆመው[አርም]

Suitable = ተስማሚ[አርም]

Sum = ጠቅላላ[አርም]

Summary = ማጠቃለያ[አርም]

Suspend = ማዘግየት = ማገጃ = ማገድ = ለጊዜው ማቆም[አርም]

SVCD image = ኤስቪሲዲ ምስል[አርም]

SVG Part = ኤስቪጂ አካል[አርም]

symlinks = ሲምሊንክስ[አርም]

Synaptic = ሲናፕቴክ[አርም]

Synchronize = የተስማማ = የተስተካከለ[አርም]

Syntax = አገባብ[አርም]

Syntax error = የማሰባሰብ ስህተት[አርም]

==System = ስርአት = ሲስተም==ዘደ